Carina Truttmann
Medizinische Praxisassistentin MPA

  • Juli 2017 Abschluss medizinische Praxisassistentin EFZ
  • September 2019 Dosisintensives Röntgen
  • Juli 2020 Berufsbildnerkurs
  • In der Praxis seit Januar 2023

Sprachen: Deutsch, Englisch