Carina Truttmann

Carina Truttmann
Leitende MPA Gruppenpraxis Horw Medizinische Praxisassistentin MPA

  • Juli 2017 Abschluss medizinische Praxisassistentin EFZ
  • September 2019 Dosisintensives Röntgen
  • Juli 2020 Berufsbildnerkurs
  • In der Praxis seit Oktober 2022

Sprachen: Deutsch, Englisch